ALGEMENE-VOORWAARDEN-KLIMHAL-AMSTERDAM (PDF)

Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding door Klimhal Amsterdam, iedere overeenkomst van huur/verhuur van Klimhal Amsterdam en/of opdracht tot het leveren van diensten, zoals het geven van kliminstructie door Klimhal Amsterdam of het maken van arrangementen inclusief kliminstructie of andere sportactiviteiten door Klimhal Amsterdam.

1) Definities.

1) Verhuurder/opdrachtnemer: A.G. Verschuren, handelend onder de naam Klimhal Amsterdam. Hierna verder Klimhal Amsterdam genoemd.
2) Klimmer: de natuurlijke persoon/personen die tegen betaling van een naar tijdseenheid vastgesteld tarief gedurende die tijdseenheid gebruik mag/mogen maken van de faciliteiten van Klimhal Amsterdam, zijnde: de fitnessruimte en de zich in die ruimte bevindende apparaten, de klimhal met alle toebehoren zoals de grepen, touwen, touwbanen, klimwanden, de grot en het abseilplateau.
3) Zelfstandig klimmer/huurder: de klimmer die geen instructie ontvangt van door de Klimhal Amsterdam daartoe aangestelde personen.
4) Instructieklimmer/huurder en opdrachtgever: de klimmer die bij het klimmen instructie ontvangt van daartoe door de Klimhal Amsterdam aangestelde personen.
5) Groep zelfstandige klimmers: een aantal zelfstandige klimmers die tezamen tegen een voor groepen naar tijdseenheid vastgesteld tarief gebruik maakt van de klimmuren en de daarbij behorende materialen zonder instructie te ontvangen van door Klimhal Amsterdam daartoe aangestelde personen. Groepen zelfstandige klimmers kunnen zonder instructie of met eigen instructeurs klimmen.
6) Groep instructieklimmers: een aantal klimmers dat tezamen tegen een voor groepen naar tijdseenheid vastgesteld tarief gebruik mag maken van de klimmuren en de daarbij behorende materialen en tevens kliminstructie ontvangt van door Klimhal Amsterdam daartoe aangestelde personen.
7) Zekeren: het bedienen van het klimtouw met een zekeringsapparaat ter beveiliging van de klimmer.
8) Zekeraar: de persoon die de klimmer zekert.
9) Back up: persoon die het klimtouw vast heeft als nazekeraar.
10) Huurovereenkomst: de overeenkomst tussen Klimhal Amsterdam en (een) natuurlijke of rechtspersoon/personen (huurder) om tegen het daarvoor geldende tarief gedurende de overeengekomen tijd gebruik te mogen maken van de klimmuren en de daarbij behorende faciliteiten, zoals onder 1.2 genoemd.
11) Overeenkomst van opdracht: de overeenkomst met een natuurlijk of rechtspersoon/personen (opdrachtgever) die daarbij Klimhal Amsterdam opdracht geeft tot het verlenen van diensten zoals in die overeenkomst omschreven, zoals het geven van kliminstructie, introductieles en eventuele bijkomende diensten, bijvoorbeeld de verzorging van andere sportieve activiteiten en/of de verzorging van een maaltijd.
12) Tarieven: de bedragen die verschuldigd zijn voor het gebruik van de klimfaciliteiten en klimmaterialen van Klimhal Amsterdam, voor het krijgen van kliminstructie en/of andere (sport)activiteiten.
13) Bouldertarief: het bedrag verschuldigd voor klimmers die alleen gebruik mogen maken van de fitnessruimte en de boulder/traverse.

De tarieven worden bekend gemaakt middels brochures, welke in de ruimten van de Klimhal liggen en publicatie aan de muur in de hal en in de bar of worden bij aparte overeenkomst overeengekomen.

2) Offertes

1) De door Klimhal Amsterdam gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Zij zijn geldig gedurende 30 dagen na datum offerte, tenzij anders aangegeven. De in de offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
2) Aanvaarding van de offerte dient schriftelijk en binnen 30 dagen na datum offerte te gebeuren. Bij niet aanvaarding binnen 30 dagen na datum offerte vervalt het aanbod.

3) Wijzigingen dienen een week voor de afgesproken datum bij Klimhal Amsterdam bekend te zijn. Bij latere wijzigingen is het overeengekomen tarief verschuldigd.

3) Overeenkomst

1) De huurovereenkomst en/of overeenkomst van opdracht komt tot stand door aanvaarding van de offerte of, indien vooraf niet is geoffreerd, bij betaling van het geldende tarief voordat er gebruik gemaakt wordt van de faciliteiten van Klimhal Amsterdam.
2) Klimhal Amsterdam zal de overeenkomst van verhuur en/of van opdracht naar beste inzicht en vermogen uitvoeren als goed verhuurder/opdrachtnemer.

3) Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Klimhal Amsterdam het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4) De huurder/opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Klimhal Amsterdam aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan huurder/opdrachtgever behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en in ieder geval binnen een week nadat daarom is verzocht aan Klimhal Amsterdam worden verstrekt.
5) Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Klimhal Amsterdam zijn verstrekt, heeft Klimhal Amsterdam het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de huurder/opdrachtgever in rekening te brengen.
6) Klimhal Amsterdam is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Klimhal Amsterdam is uitgegaan van door de huurder/opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn. 7) – Bij annuleringen binnen 1 week voorafgaande aan de activiteit wordt 100 % van de kosten
voor het geboekte programma in rekening gebracht.

– Bij annuleringen tussen 1en 3 weken voorafgaande aan de activiteit wordt 25 % van de kosten voor het geboekte programma in rekening gebracht.

4) Betaling
1) Betaling dient te geschieden, na aanvaarding van een offerte, binnen veertien dagen na factuurdatum of, indien de overeenkomst niet is vooraf gegaan door een offerte, vóórdat gebruik gemaakt wordt van de faciliteiten van Klimhal Amsterdam.
2) Bij niet betaling binnen de onder 4.1 gestelde termijn is de schuldenaar in verzuim en is hij verplicht naast de hoofdsom de wettelijke rente te betalen.
3) Eventuele betalingen zullen eerst in mindering gebracht worden op de vervallen rente en vervolgens op de hoofdsom.
4) Klimhal Amsterdam brengt alle noodzakelijk gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten ter incasso in rekening aan de schuldenaar die in verzuim is. De buitengerechtelijke kosten zijn minimaal Euro 75,= ex B.T.W.

5) Beëindiging duurovereenkomsten

1) Indien partijen een duurovereenkomst zijn aangegaan, dat wil zeggen een overeenkomst zonder een datum overeen te komen waarop de overeenkomst eindigt, dan is deze overeenkomst tussentijds opzegbaar.
2) Opzegging geschiedt bij aangetekend schrijven met een opzegtermijn van twee maanden tegen het einde van een maand.

6) Geheimhouding.

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

7) Gebruik faciliteiten Klimhal Amsterdam

1) De klimmer dient het gehuurde behoorlijk en overeenkomstig haar bestemming te gebruiken en dient daarbij de hoogste mate van zorgvuldigheid in acht te nemen, in het bewustzijn dat het beoefenen van of deelname aan het sportklimmen een gevaarlijke activiteit is en risico’s met zich meebrengt voor de klimmer zelf en de andere klimmers.

2) Het is verboden te klimmen onder invloed van medicijnen die de rijvaardigheid beïnvloeden, van alcohol of van drugs.
3) De klimmer verbindt de touwlus aan een schroefkarabiner op de juiste wijze in de gordel.
4) De zekeraar gebruikt een zekeringsapparaat en een schroefkarabiner die vooraf door het Klimhalpersoneel zijn goedgekeurd of die zijn voorzien van een keurmerk.

5) Het is niet toegestaan te zekeren met een halve mastworp.
6) Het is verboden om te soleren (te klimmen zonder zekeraar).
7) Klimmer en zekeraar zijn verplicht elkaar voor iedere klim en/of iedere route te controleren op veiligheid.
8) De klimmer is verplicht bij het afdalen het touw terug te hangen in de desbetreffende setjes.
9) “Voorklimmen” is alleen toegestaan na overleg met en toestemming van het Klimhalpersoneel.
10) Op de boulderwand mag alleen zonder gordel worden geklommen.
11) De touwbanen en het abseilplateau mogen alleen onder toezicht of instructie van een daartoe door Klimhal Amsterdam aangewezen persoon gebruikt worden.
12) Het is verboden in de Klimhal en in de kantine te roken

8) Instructie.

1) Bij het klimmen met instructie dienen de aanwijzingen van de instructeur door de klimmers strikt opgevolgd te worden.
2) Klimmers die een introductieles volgen klimmen in een groep van drie: een klimmer, een zekeraar en een back up.

3) Bij kindergroepen die instructie krijgen dient er een volwassene of een minderjarige ouder dan 16 aanwezig te zijn om de kinderen te zekeren en het verblijf in de Klimhal ordelijk te laten verlopen. Deze begeleiders klimmen dus zelf niet.

9) Minderjarigen.

1) Minderjarigen tot 16 jaar kunnen alleen onder begeleiding en verantwoordelijkheid van (een) volwassene(n) klimmen. De volwassene(n) zijn (is) verantwoordelijk voor die minderjarigen die hij/zij bij het klimmen en/of andere sportactiviteiten begeleid(t)(en).

page3image1122878496

2) Begeleider(s) van minderjarige kinderen tot 16 jaar dien(t)(en) op een formulier voor- en achternaam in te vullen van de minderjarige(n) die onder hun begeleiding staan.
3) Minderjarigen tot 16 jaar mogen niet zelfstandig zekeren, tenzij zij lid zijn van Klimclub Amsterdam (KCA) of tenzij zij toestemming hebben van door Klimhal Amsterdam daartoe aangestelde personen, nadat zij aan die personen genoegzaam hebben laten zien dat zij voldoende vaardigheden bezitten om zelfstandig te mogen zekeren. Zij mogen nooit volwassenen zekeren.
4) Minderjarigen ouder dan 16 jaar worden geacht toestemming te hebben van hun wettelijke vertegenwoordiger(s) om met of zonder instructie te klimmen in Klimhal Amsterdam, daar de overeenkomst tot huur/instructie een rechtshandeling is ten aanzien waarvan in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat een minderjarige van die leeftijd die zelfstandig verricht.

5) Indien de zekeraar een minderjarigen ouder dan 16 jaar is dan mag de klimmer hoogstens 25 kilogram zwaarder zijn dan de zekeraar.
6) Het is niet toegestaan dat minderjarigen jonger dan 16 jaar gebruik maken van de fitnessruimte.

10) Sancties

De Klimhal behoudt zich het recht voor om personen die zich niet aan voormelde bepalingen houden of zich anderszins onacceptabel gedragen, uit de Klimhal en de overige ruimten, deel uitmakend van het onroerend goed waarin de Klimhal is gevestigd, te verwijderen dan wel de toegang tot de Klimhal te ontzeggen.

11) Eigen risico.

1) Klimmen geschiedt op eigen risico.
2) Door gebruik te maken van de klimfaciliteiten van Klimhal Amsterdam geeft de klimmer aan zowel lichamelijk als geestelijk in staat te zijn te sportklimmen, c.q. te boulderen (blokklimmen zonder zekeringsmateriaal boven dikke mat) en/of aan andere sportieve activiteiten deel te nemen en daarvan alle consequenties te overzien.
3) Tevens geeft de klimmer daarmee aan zich bewust te zijn van het feit dat deelname aan sportklimmen en/of andere sportactiviteiten niet ongevaarlijk is en risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij dat gevaar en dat risico aanvaardt.
4) Gebruik van de fitnessapparaten geschiedt op eigen risico.
5) Voordat een klimmer voor de eerste maal de klimhal betreedt dient hij een verklaring te ondertekenen waardoor hij aangeeft zich van de risico’s bewust te zijn en deze te aanvaarden.

12) Aansprakelijkheid.

1) Klimhal Amsterdam sluit haar aansprakelijkheid voor schade(s), zowel materiële als immateriële, ontstaan ten gevolge van ongevallen die klimmers/zekeraars en/of begeleiders mochten overkomen bij of ten gevolge van de voorbereidingen voor en/of de uitoefening van het sportklimmen c.q. andere sportieve activiteiten, uit tenzij er sprake is van grove schuld af nalatigheid.

2) Klimhal Amsterdam heeft een ongevallenverzekering afgesloten. Een voorwaarde om aanspraak te kunnen maken op een uitkering op grond van deze ongevallenverzekering is, indien aan de overige vereisten voor een uitkering op grond van de ongevallenverzekering voldaan wordt, dat de klimmer een instructieklimmer is of deel uitmaakt van een groep instructieklimmers en dat de persoons- gegevens bij Klimhal Amsterdam/de verzekeringsmaatschappij bekend zijn middels een daartoe vóór het klimmen verstrekte opgave.

3) Zelfstandige klimmers en groepen zelfstandige klimmers wordt sterk aangeraden zelf via de Nederlandse Koninklijke Bergsport Vereniging (NKBV) of elders een ongevallenverzekering te sluiten.

4) Klimhal Amsterdam aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade door gedragingen van personen die bij haar in dienst zijn of die voor de uitvoering van door haar gesloten overeenkomsten ingeschakeld worden, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

13) Algemeen:

1) Klimhal Amsterdam besteedt de uiterste zorg aan de veiligheid van de door haar gebruikte zaken. Zij aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade voor door haar gebruikte roerende en onroerende zaken bij de uitvoering van door haar gesloten overeenkomsten.
2) Klimhal Amsterdam is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Klimhal Amsterdam zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de wederpartij toezenden. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding, tenzij de wederpartij binnen veertien dagen na datum verzending van de gewijzigde voorwaarden laat weten de wijziging(en) niet te aanvaarden.

3) Op alle met en door Klimhal Amsterdam gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht toepasselijk.

Amsterdam, 29 juni 2000
Aanpassing: 1-1-2004 artikel 7 punt 12 en 13 ivm rookverbod hele klimhal.

Doe mee aan een klimcursus of bouldercursus!