Privacybeleid

Privacy statement en AVG

Bij Klimhal Amsterdam(KHA) streven we ernaar om jouw privacy te beschermen en te respecteren in overeenstemming met de EU GDPR of AVG, General Data Protection Regulation. In dit privacy statement wordt uitgelegd wanneer en waarom we persoonlijke informatie verzamelen, hoe we deze informatie gebruiken, de voorwaarden waaronder we deze informatie kunnen delen met anderen en hoe we deze informatie beveiligen.

Deze privacy statement is van toepassing op het gebruik van onze producten en op onze activiteiten ten behoeve van de verkoop, marketing en uitvoering van de contracten met klanten. Het privacy statement is ook van toepassing op mensen die solliciteren en ingehuurde personen.

 

Wanneer verzamelen we persoonlijke gegevens?

 • Wanneer je gebruik maakt van onze diensten/producten.
 • Wanneer je persoonlijk met ons communiceert, schriftelijk, per telefoon, via sociale media of via onze websites.
 • Wanneer we persoonlijke informatie verzamelen via andere, legitieme bronnen, zoals externe gegevensverzamelaars, partners, openbare bronnen of sociale netwerken. We gebruiken deze gegevens uitsluitend als je deze bronnen toestemming hebt gegeven om jouw persoonlijke gegevens te delen met anderen.
 • Wanneer dit een rechtmatig belang dient en als dit belang niet dient te wijken voor jouw privacybelangen. Voordat gegevens worden verzameld, maken we een analyse om te kunnen beoordelen of er een wederzijds belang bestaat voor jou en KHA.

 

Waarom verzamelen we persoonlijke gegevens?

We verzamelen en gebruiken persoonlijke gegevens voornamelijk voor de uitvoering van directe verkoop, direct marketing en klantenservice. We verzamelen ook gegevens over leveranciers, partners en sollicitanten bij of medewerkers van ons bedrijf. We kunnen jouw informatie gebruiken ten behoeve van het volgende:

Je de gevraagde producten/diensten leveren. Hiertoe kan informatie behoren over onze producten en diensten, evenementen, activiteiten en promoties van de producten en diensten ook van onze partners.

 • je informatie sturen over de diensten/producten en diensten die je bij ons afneemt.
 • de uitvoering van directe-verkoopactiviteiten wanneer een rechtmatig en wederzijds belang is vastgesteld.
 • antwoorden op een contact- of ander webformulier dat je hebt ingevuld.
 • opvolging geven aan binnenkomende verzoeken (klantondersteuning, emails, chats of telefoontjes).
 • toegang en diensten beschikbaar stellen die behoren bij een account van De Bergsportshop(BSS), KHA, Voetbalgoaltjes, XClimbPro.
 • voldoen aan contractuele verplichtingen, zoals opdrachtbevestiging, licentiedetails, factuur, herinneringen en dergelijke. Het contract kan rechtstreeks met KHA of met een partner van KHA zijn gesloten(bv kortingsites).
 • je te waarschuwen bij een storing in onze dienstverlening.
 • contact met je opnemen om jouw mening te peilen over onze producten en diensten.
 • een sollicitatie verwerken.

 

Rechtsgrondslag

Persoonlijke gegevens verzamelen op basis van contracten

We gebruiken persoonlijke informatie om te voldoen aan onze verplichtingen die voortvloeien uit de contracten en overeenkomsten met klanten, partners en leveranciers.

Rechtmatig belang

We kunnen persoonlijke gegevens gebruiken als dit een rechtmatig belang dient en als de privacybelangen van de betrokkenen niet zwaarder wegen dan dit belang. Meestal hebben we, om vast te stellen of er een rechtsgrondslag voor gegevensverzameling is, een analyse gemaakt waarbij een wederzijds belang voor zowel KHA als jezelf is vastgesteld. Deze rechtsgrondslag is primair gerelateerd aan verkoop- en marketingdoeleinden. We zullen je altijd wijzen op jouw privacyrechten en je informeren over het doel waarvoor we persoonlijke gegevens verzamelen.

 

Welk persoonlijke gegevens verzamelen we?

We verzamelen, naast de naam en contactinformatie van jouw organisatie, naam, telefoonnummer, functie en e-mailadres, straat, huisnummer, postcode, woonplaats, geboorte datum, bankgegevens en foto. We kunnen ook feedback, opmerkingen en vragen verzamelen die we van je hebben ontvangen via servicegerelateerde communicatie en activiteiten, zoals bijeenkomsten, telefoongesprekken, documenten, chats en e-mails. Via onze applicaties en websites kunnen we IP-adressen, en op de sites ondernomen activiteiten verzamelen.

 

Hoelang bewaren we jouw persoonlijke gegevens?

We bewaren persoonlijke gegevens zolang als nodig is voor het doel waarvoor de persoonlijke gegevens zijn verzameld en houden er daarbij ook rekening mee dat we jouw vragen moeten kunnen beantwoorden of mogelijke problemen moeten kunnen oplossen, moeten kunnen voldoen aan de wettelijke vereisten van de toepasselijke wetgeving, rechtsvorderingen/klachten moeten kunnen behandelen en de gegevens moeten kunnen beschermen. Dit houdt in dat we jouw persoonlijke gegevens gedurende een redelijke termijn na jouw laatste interactie met ons behouden. Wanneer de persoonlijke gegevens die we hebben verzameld, niet meer nodig zijn, zullen we deze gegevens op een veilige manier verwijderen. We kunnen gegevens verwerken voor statistische doeleinden., maar in dergelijke gevallen zijn de gegevens geanonimiseerd.

 

Rechten ten aanzien van je persoonlijke gegevens

Je beschikt over de volgende rechten ten aanzien van jouw persoonlijke gegevens:

 • je hebt het recht een kopie te vragen van de persoonlijke gegevens die KHA van jou heeft.
 • je hebt het recht KHA te vragen jouw persoonlijke gegevens te corrigeren als deze onjuist of verouderd zijn.
 • Als je een klant bent en KHA, BSS, Voetbalgoaltjes CMS gebruikt, kun je jouw gebruikersprofiel in CMS bijwerken. Uiteraard kun je dit ook per mail laten weten.
 • je hebt het recht te vragen om verwijdering van jouw persoonlijke gegevens wanneer KHA deze gegevens niet meer hoeft te behouden.
 • je hebt het recht jouw toestemming voor de verwerking van jouw persoonlijke gegevens op elk moment in te trekken. Houd er rekening mee dat je mogelijk nog steeds systeemberichten en administratieve communicatie van KHA, zoals opdrachtbevestigingen, systeemberichten en meldingen over activiteiten binnen jouw account, kunt ontvangen.
 • je hebt het recht KHA te vragen jouw persoonlijke gegevens te verstrekken en, indien mogelijk, deze informatie rechtstreeks door te geven (in een overdraagbaar formaat) aan een andere gegevensbeheerder wanneer de verwerking is gebaseerd op toestemming of contract.
 • je hebt het recht te vragen om beperking van verdere gegevensverwerking, ingeval van een geschil in verband met nauwkeurigheid of verwerking van jouw persoonlijke gegevens.
 • je hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonlijke gegevens, ingeval de gegevensverwerking is gebaseerd op rechtmatig belang en/of direct marketing. Je kunt jouw vragen over jouw privacyrechten zenden naar info@klimhalamsterdam.nl

 

Het gebruik van cookies

We gebruiken cookies. Informatie over websitenavigatie omvat standaardinformatie van jouw webbrowser, zoals het browsertype en de browsertaal, jouw IP-adres (Internet Protocol) en de uitgevoerde acties op de websites van KHA, BSS, Voetbalgoaltjes, zoals de bekeken pagina’s en de koppelingen waarop is geklikt.

Deze informatie wordt gebruikt om websites efficiënter te laten functioneren, om bedrijfs- en marketinginformatie te leveren aan de eigenaren van de site en om persoonlijke gegevens te verzamelen, zoals browsertype en besturingssysteem, opgevraagde pagina, gevolgd pad door de site, domein van ISP, etc. om een beter begrip te krijgen van het gebruik van een website door bezoekers. Cookies en vergelijkbare technologieën helpen ons om de website aan te passen aan jouw persoonlijke behoeften, maar ook om veiligheidsbedreigingen en misbruik te detecteren en te voorkomen. Als ze zelfstandig worden gebruikt, kunnen cookies je niet persoonlijk identificeren.

 

Met wie delen we jouw gegevens?

We delen, verkopen, verhuren of verhandelen jouw informatie met geen enkele derde zonder jouw toestemming, met uitzondering van het hieronder beschrevene:

Externe dienstverleners die namens ons werken:

We geven eventueel jouw informatie door aan onze distributeurs, agents, onderaannemers en andere gerelateerde organisaties, zodat ze jou, namens ons, services kunnen aanbieden.

In geval van wettelijke verplichting:

We zullen jouw persoonlijke informatie vrijgeven als dit een wettelijke verplichting is of als we, als bedrijf, redelijkerwijs vermoeden dat vrijgave noodzakelijk is om de rechten van ons bedrijf te beschermen en/of om gevolg te geven aan een gerechtelijke procedure, gerechtelijk bevel of juridische procedure. We zullen er echter alles aan doen om ervoor te zorgen dat jouw privacyrechten beschermd blijven.

Gebruik van verwerkers en subverwerkers

We kunnen gebruikmaken van onderaannemers om persoonlijke gegevens namens ons te verwerken. We zijn ervoor verantwoordelijk dat deze onderaannemers zich houden aan dit privacy statement en de toepasselijke wetgeving voor gegevensbescherming door hen een gegevensverwerkersovereenkomst (DPA) te laten tekenen. Ingeval de onderaannemer persoonlijke gegevens verwerkt buiten het EU/EERgebied, dient een dergelijke verwerking in overeenstemming te zijn met het EU-kader voor privacy, de EU-modelcontractbepalingen voor de doorgifte naar derde landen of een andere specifiek genoemde wettelijke basis voor de doorgifte van persoonlijke gegevens naar een derde land. Wanneer er een nieuwe onderaannemer wordt toegevoegd of er een wijziging van onderaannemer plaatsvindt die is gerelateerd aan onze dienstverlening, zullen klanten hierover worden geënformeerd in overeenstemming met onze verwerkersvoorwaarden. Een lijst met goedgekeurde onderaannemers maakt deel uit van onze verwerkersvoorwaarden die beschikbaar zijn op onze website.

Beveiliging

Wij hebben voor de bescherming van de persoonsgegevens passende organisatorische en technische maatregelen getroffen voor zover die in redelijkheid van ons kunnen worden verlangd, rekening houdend met het te beschermen belang, de stand van de techniek en de kosten van de relevante beveiligingsmaatregelen.

Wij verplichten onze medewerkers en eventueel derden die noodzakelijkerwijs toegang hebben tot de persoonsgegevens tot geheimhouding. Verder dragen wij er zorg voor dat onze medewerkers overigens een juiste en volledige instructie hebben gekregen over de omgang met persoonsgegevens en dat zij afdoende bekend zijn met de verantwoordelijkheden en verplichtingen van de AVG.

 

 

Incidenten met persoonsgegevens

Als er sprake is van een incident (een zogenaamd datalek) aangaande jou persoons gegevens dan stellen wij je, behoudens zwaarwegende redenen, daarvan op de hoogte indien er concrete kans is op negatieve gevolgen hiervan.

 

Wijziging van deze privacy statement

KHA behoudt zich het recht voor dit privacy statement op elk moment te wijzigen. De geldende versie is altijd beschikbaar op onze website. We verzoeken je deze privacy statement regelmatig te controleren om er zeker van te zijn dat je tevreden bent met eventuele wijzigingen. Als we wijzigingen aanbrengen die een significante verandering van onze privacy statement met zich meebrengen, brengen we je per email of notificatie via onze applicaties op de hoogte.

 

Tot slot

Wij hopen je met deze privacyverklaring een helder beeld te hebben gegeven van ons privacy beleid. Mocht je echter vragen hebben over hoe wij omgaan met persoonsgegevens, dan horen wij dat graag.

Je kunt dan contact met ons opnemen:

via mail: info@klimhalamsterdam.nl of

bellen naar 020-6810121 en vragen naar: Bart Verschuren. 

Doe mee aan een klimcursus of bouldercursus!